เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส 31102 วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่้่ 5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิบาย เข้าใจ วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของอารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่ อารยธรรมแม่น้ำไทกริส –ยูเพรติส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก – โรมัน ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ระบอบฟิวดัส สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจทางทะเล การปฏิรูป การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรี แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน

            โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการอภิปรายและโยงความสัมพันธ์ วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

            เห็นคุณค่าของการศึกษาความเป็นมาของอารยธรรมโบราณ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของโลกปัจจุบัน  โดยผู้เรียนเกิดใฝ่เรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน