เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศ.21101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้และเข้าใจ ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างและความกล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้ เรื่องทัศนธาตุ หลักการออกแบบโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล ออกแบบสร้างสรรค์งานปั้น หรือสื่อผสม มาสร้างเป็นเรื่องราว งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล

            เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการขับร้องเพลงที่หลากหลาย  จำแนกประเภทของวงดนตรีพื้นเมือง  วงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลได้  แสดงความคิดเห็นและนำเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ  มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังด้วยความรับผิดชอบ  อธิบายถึงองค์ประกอบ  ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ศึกษาบทบาท หน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจ  การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนากศิลป์ หลักในการชมการแสดง ข้อปฏิบัติของผู้แสดง  ประวัตินักแสดง ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม มีทักษะในการปฏิบัตินาฏยศัพท์ ภาษาท่า  เพลงรำวงมาตรฐาน

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ    บอก อภิปราย เปรียบเทียบ การปฏิบัติ   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ  ตามการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการคิด มีสุนทรียภาพในการสร้างผลงาน

มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  ร่าเริง  รักความเป็นไทย  ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่อย่างพอเพียง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย 

 

รหัสตัวชี้วัด     

มฐ ศ 1.1           ม.1/1 – ม.1/6                มฐ ศ   2.2         ม.1/1 – ม.1/2

            มฐ ศ 1.2           ม.1/1 – ม.1/3                มฐ ศ   3.1         ม. 1/1  - ม.1/5

มฐ ศ  2.1          ม.1/1 – ม.1/9                มฐ ศ   3.2         ม. 1/1  , ม.1/2