เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ว23101 วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ั้น ม3/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้และเข้าใจลักษณะของโครโมโซม  สารพันธุกรรม  โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศใน

ท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ   การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปห่วงโซ่อาหาร  สายใยอาหาร

วัฏจักรของสารที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ   ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรในระบบนิเวศ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรในท้องถิ่น  แนวทางการแก้ปัญหา  การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  การใช้

ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบแน่นอน   สามารถอธิบายและตรวจสอบภายใต้ข้อมูล   จัดกระทำเชิงปริมาณและคุณภาพ

            โดยใช้ทักษะกระบวนการด้านการสังเกต  อธิบาย  อภิปราย  สำรวจ  วิเคราะห์  เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน  ด้วยความซื่อสัตย์   อยู่อย่างพอเพียง  ร่าเริง และมีจิตสาธารณะ

 รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ว 1.2           ม.3/1    ม.3/2     ม.3/3    ม.3/4     ม.3/5      ม.3/6

            มฐ ว 2.1           ม.3/1    ม.3/2     ม.3/3     ม.3/4    

            มฐ ว 2.2           ม.3/1     ม.3/2      ม.3/3      ม.3/4     ม.3/5     ม.3/6

            มฐ ว 8.1           ม.3/1     ม.3/2      ม.3/3      ม.3/4