ศ14101 วิชาทัศนศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่4
ผู้สอน

นางนิลรัตน์ ขันเงิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศ14101 วิชาทัศนศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26400

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            จำแนก อภิปราย การใช้ทัศนธาตุสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง รูปร่าง เส้น สี พื้นผิว พื้นที่ว่าง การจัดระยะ ความลึก น้ำหนักแสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างสรรค์งานวาดภาพ ระบายสี งานพิมพ์ภาพ รู้จักเปรียบเทียบโดยใช้สีวรรณะอุ่น  วรรณะเย็น ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก จินตนาการ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น

มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและความหมายของบทเพลง  จำแนกประเภท  เสียง  อธิบายวิธีการใช้และดูรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง  ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองและรูปแบบจังหวะ  สามารถอ่าน  เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลเพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง  บอกแหล่งที่มา ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย  ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่นเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

            ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์สามารถประดิษฐ์ท่าทางการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ของการแสดงเป็นคู่และเป็นหมู่ เล่าส่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร อธิบายประวัติและความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนนาฏศิลป์ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่นพร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การปฏิบัติ สร้างความตระหนัก สร้างเจตคติ มีความสามารถในการคิด การใช้ทักษะชีวิต

             รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  ร่าเริง  รักความเป็นไทย  และอยู่อย่างพอเพียงmyLoLb]xT


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.