ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Gifted)
ผู้สอน

อัญชนา ราชพิบูลย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Gifted)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26403

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รู้และเข้าใจ หน้าที่ของท่อลำเลียง และปากใบของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโดของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง พฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า การเกิดดิน ส่วนประกอบของดิน สมบัติของดิน และปัญหาการใช้ดิน การบำรุงรักษาดิน การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด การสะท้อนแสงที่ตกกระทบวัตถุ การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลาง การกระจายของแสงขาว แสงและการมองเห็น การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ลักษณะของระบบสุริยะ การตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ วางแผนการสังเกต วิธีการสำรวจตรวจสอบ การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสำรวจ การบันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ การสร้างคำถามการแสดงความคิดเห็น และการสรุปจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ การบันทึกเพื่อการอธิบายผลการสำรวจ โดยการนำเสนอ และการจัดแสดงผลงาน

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสร้างแบบจำลอง เพื่อให้เกิดความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหาโดยมีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ถูกต้องเหมาะสม

            เห็นคุณค่าของการมีความรู้ทักษะและกระบวนการด้านการเรียน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง   ร่าเริง   มีจิตสาธารณะ  และค่านิยมที่ดีงาม

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1 ป.4/1, ว 1.1 ป.4/2 , ว 1.1 ป.4/3 , ว 1.1 ป.4/4

ว 5.1 ป.4/1 , ว 5.1 ป.4/2 , ว 5.1 ป.4/3 , ว 5.1 ป.4/4 , ว 5.1 ป.4/5 , ว 5.1 ป.4/6

ว 6.1 ป.4/1 , ว 6.1 ป.4/2

ว 7.1 ป.4/1

ว  8.1 ป.4/1 , ว  8.1 ป.4/2 , ว  8.1 ป.4/3 , ว  8.1 ป.4/4 , ว  8.1 ป.4/5 , ว  8.1 ป.4/6 , ว  8.1 ป.4/7 ,

ว  8.1 ป.4/8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.