ว21101 วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1
ผู้สอน

ครู อังคณา กาญจนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ว21101 วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26404

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            วิเคราะห์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต กระบวนการสารผ่านเซลล์โดยวิธีการแพร่ออสโมซีส หาปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ระบบลำเลียงในพืช โครงสร้างของดอกในการสืบพันธ์ของพืช ปรับปรุงพันธ์ และการจำแนกสาร การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การจัดเรียงอนุภาคสาร สมบัติความเป็นกรด-เบส ตรวจสอบค่า PH การเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสารเมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลายอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา สามารถตรวจสอบภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ อธิบาย จำแนก เปรียบเทียบ และอภิปราย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้เสนอแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ อาศัยความสามารถสื่อสาร ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา ภายใต้การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใชัประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  ร่าเริงและมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐว 1.1     ม.1/1 - ม.1/13

            มฐว 3.1     ม.1/1 - ม.1/4

            มฐว 3.2     ม.1/1 - ม.1/3

            มฐว 8.1     ม.1/1 - ม.1/4

 

 

 

 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.