เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ14110 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต คำแนะนำ ประโยคที่ใช้แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ  มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา จากข้อมูลที่ได้รับ สามารถเขียน อ่าน เลือก  วาด  อธิบายในเรื่องของป้ายสัญลักษณ์   เครื่องหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว   โรงเรียน สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ฟัง ตอบคำถามโต้ตอบ แสดงความรู้สึก รวมทั้งแสดงความคิดเห็นจากบทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ นิทานง่าย ๆ ความแตกต่างของเสียง เทศกาล งานฉลองตามวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศ เจ้าของภาษา ตลอดจนการใช้พจนานุกรมในการค้นคว้า สืบค้น หาคำศัพท์ต่าง ๆ

            โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ การสร้างความคิดรวบยอด การเรียนรู้ทางภาษา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้และคำตอบ

            เห็นคุณค่าใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  มีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง และร่าเริง

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐต 1.1    ป.4/1-4

            มฐต 1.2   ป.4/1-5

            มฐต 1.3   ป.4/1-3

            มฐต 2.1   ป.4/1-3

            มฐต 2.2   ป.4/1-2

            มฐต 3.1   ป.4/1

            มฐต 4.1   ป.4/1

            มฐต 4.2   ป.4/1