เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ13110 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของคำ กลุ่มคำที่ฟัง ความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศกับภาษาไทย และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่น ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลและฟัง พูดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง โดยใช้ประโยคคำเดียว ประโยคเดี่ยวตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม / วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับเทศกาล / วันสำคัญ / วันฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระหว่างวัฒนธรรมประเพณีไทยกับเจ้าของภาษา

รวบรวม เลือก ระบุ โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา ความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของภาษา

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานด้วยความร่าเริง รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ มีวินัยและอยู่อย่างพอเพียง นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ต 1.1    ป.3/1-ป.3/4

            มฐ ต 1.2    ป.3/1-ป.3/5

            มฐ ต 1.3    ป.3/1-ป.3/2

            มฐ ต 2.1    ป.3/1-ป.3/3

            มฐ ต 2.2    ป.3/1

            มฐ ต 3.1    ป.3/1

            มฐ ต 4.1    ป.3/1

            มฐ ต 4.2    ป.3/1