ผู้สอน
ครูเพ็ญศรี สายทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ส21101 วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26409

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รู้และเข้าใจ บอก  อธิบาย วิเคราะห์ อภิปราย ปฏิบัติ ตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยระบุความสามารถของตนเอง   ในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน และแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันและวิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  รวมทั้งความหมาย  ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ และวิเคราะห์ค่านิยม พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ตลอดจนอธิบายความเป็นมาหลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย และบทบาทหน้าที่ ความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง โดยยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนอภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นพลเมืองดีของชาติธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาไทย ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

รหัสตัวชี้วัด

            มฐส 2.1    ม.1/1-ม.1/4

            มฐส 2.2    ม.1/1-ม.1/3

            มฐส 3.1    ม.1/1-ม.1/3 

            มฐส 3.2    ม.1/1-ม.1/4