เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส31101 วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอ อธิบาย และปฏิบัติ เกี่ยวกับลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นพลเมืองดีการมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และสังคมโลก สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม ลักษณะของสังคมไทย การขัดเกลา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการนำเสนอแนวทางการพัฒนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย การเลือกรับวัฒนธรรมสากล  ความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

            โดยกระบวนการความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต

            รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

 ตัวชี้วัด

            มฐ ส 2.1   ม.4/1-ม.4/5