เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ31101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  คำอธิบายรายวิชา

            ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำขอร้อง คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย จากการฟังและอ่านโดยการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถเลือกใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย ได้อย่างคล่องแคล่ว พูดสนทนา เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และประเด็นที่น่าสนใจ และวิถีชีวิต รู้ เข้าใจ หลักการอ่าน สามารถอ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้องกรอง และบทละครสั้น

            โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีในการสร้างความคิดรวบยอด มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยการใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นำไปสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ

            เห็นคุณค่าของการมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่าเริง และอยู่อย่างพอเพียงในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 รหัสตัวชี้วัด

            มฐต 1.1     ม.4/1-2

            มฐต 1.2     ม.4/1-2

            มฐต 1.3     ม.4/1

 

 รวม   5   ตัวชี้วัด