จ22202 วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

รัษฎ์นันท์ ภรภัทร์ธนะดุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
จ22202 วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26419

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

              ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องการถามอายุ เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร  ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีนได้อย่างมีความสุข

            โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  สังเกตรับรู้   สร้างความคิดรวบยอด  ทำงานเป็นทีม  เสนอและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น วางแผนการทำงาน ใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหา และสื่อสาร

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่าเริง และอยู่อย่างพอเพียง  มีเหตุผลสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐต 1.1     ม.2/1-4

            มฐต 1.2     ม.2/1, ม.2/2

            มฐต 2.1     ม.2/1

            มฐต 2.2    ม.2/1

            มฐต 4.1     ม.2/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.