เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศ23101 วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ โดยใช้เรื่องทัศนธาตุ บอกวิธีการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน เทคนิควิธีการและวัสดุต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ สร้างงานทัศนศิลป์ไทยและสากล ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ จินตนาการ สื่อความหมาย เป็นเรื่องราวโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย อาชีพที่เกี่ยวข้องทางทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม ความแตกต่างของแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ศ   1.1   ม.3/1 - ม.3/11

มฐ ศ   1.2    ม.3/1 - ม.3/2