เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศ11101 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

บอกแหล่งกำเนิดของเสียง  และระดับเสียงดัง – เบา  อัตราความเร็วของจังหวะ  สามารถอ่านบทกลอนและร้องเพลงประกอบจังหวะในกิจกรรมดนตรีต่างๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ระบุแหล่งที่มาและ  ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น

            มีความรู้ความเข้าใจ  การเคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ  คน  สัตว์  สิ่งของ  สามารถใช้ภาษาท่าประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงเพื่อสื่อความหมาย  บอกสิ่งตนเองชอบจากการแสดง และการชมนาฏศิลป์ ระบุการละเล่นของเด็กไทย

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างเจตคติ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การใช้ทักษะชีวิต 

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทย มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  ร่าเริง  แจ่มใส  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีสุขภาพจิตดี ชื่นชมและนำผลงานมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ตัวช้วัด

            มฐ ศ 2.1           ป. 1/1 - ป.1/ 5

            มฐ ศ 2.2           ป. 1/1 - ป.1/2

            มฐ ศ 3.1           ป. 1/1 - ป.1/3

            มฐ ศ 3.2           ป. 1/1 - ป.1/2