เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ว 31101 วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน


คำอธิบายรายวิชา

            รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง  สนามไฟฟ้า  สนามแม่เหล็ก  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  รวมทั้งแรงนิวเคลียร์ และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด  เวลา  ความเร็ว  ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง  การเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทล์  แบบวงกลม  และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  แบบวงกลม  และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช  กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ  แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์ และสัตว์อื่น ๆ   และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์    โดยศึกษาจากการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ บริเวณโรงเรียนและสิ่งมีชีวิตบริเวรณโรงเรียนหรือในท้องถิ่น

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสังเกต  ทดลอง  วิเคราะห์  อธิบาย  และอภิปราย  เพื่อให้เกิด

ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการสื่อสาร  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ  ร่าเริง

 

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ว  1.1    ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4

            มฐ ว  4.1    ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4

            มฐ ว 4.2     ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3