เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จ 20203 วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม


รหัสวิชา จ20201 ภาษาจีน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 , 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 คาบ จ านวน 1.0 หน่วยกิต
ค าอธิบายรายวิชา
เขา้ใจคา สั่งคา ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคที่ใชใ้นชีวิตประจา วนั และหลักการใช้ สัทอักษร
ได้ถูกต้อง สามารถการอ่านออกเสียง สัทอกัษร กลุ่มคา และประโยคส้ัน ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการ
ออกเสียง เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ งบุคคลโดยใชส้ื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ
ของตนและสิ่งต่าง ๆ รอบตวั ใชถ้อ้ยคา ง่าย ๆ ในการปฏิสัมพนัธ์การเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ งเสียงสระ
พยญั ชนะคา วลีประโยคและขอ้ความ ระหวา่ งวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาจีน เขา้ใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการออมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน


ผลการเรียนรู้
1. นกัเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอกัษรได้
2. ใชค้า ศพั ทภ์ าษาจีนเบ้ืองตน้ ในการฟัง พดู อ่านเขียนได้
3. รู้และเขา้ใจความแตกต่างและเหมือนวฒั นธรรมไทย จีน