ผู้สอน
เมธินี ตั้งพงศ์เสถียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ส14101 วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26426

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้และเข้าใจ บอก อธิบาย จำแนก แสวงหา อภิปราย หรือสรุปความสำคัญของศาสนา ศาสดา หลักธรรมทางศาสนา ศาสนพิธี/พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หน้าที่เบื้องต้นของเงิน ลักษณะทางกายภาพและแหล่งทรัพยากรของจังหวัดของตน สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด

            โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสร้างเจตคติที่ดี การแก้ปัญหา ปฏิบัติและเกิดการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ชีวิต สื่อสาร คิด แก้ปัญหาและทักษะในการใช้เทคโนโลยี

            ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ ศรัทธา ยึดมั่นตามหลักศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งใจ พยายามในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดำเนินชีวิตพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีภูมิคุ้มกันที่ดี รักและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย กตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม

 

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ส 1.1   ป.4/1-ป.4/8                  มฐ ส 3.1     ป.4/1-ป.4/3                   

            มฐ ส 1.2   ป.4/1-ป.4/3                  มฐ ส 3.2     ป.4/1-ป.4/2                   

            มฐ ส 2.1   ป.4/1-ป.4/5                  มฐ ส 5.1     ป.4/1-ป.4/3       

            มฐ ส 2.2   ป.4/1-ป.4/3                  มฐ ส 5.2     ป.4/1-ป.4/3