ผู้สอน
Rodjanee Mukda
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ส12101 วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26428

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

อธิบาย สังเกต เข้าใจ เปรียบเทียบ หรือสรุปความสำคัญ ประวัติศาสนา หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนได้รับตามกฎหมาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บทบาทหน้าที่ของพลเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้ทักษะกระบวนการความรู้ ความเข้าใจและมีวิจารณญาณในการใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และตัดสินใจที่ถูกต้อง

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รัก อุทิศตนช่วยเหลือสังคม รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง เลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหมาะสม

 

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ส 1.1   ป.2/1-ป.2/7                  มฐ ส 3.1     ป.2/1-ป.2/4                   

            มฐ ส 1.2   ป.2/1-ป.2/2                  มฐ ส 3.2     ป.2/1-ป.2/2                   

            มฐ ส 2.1   ป.2/1-ป.2/4                  มฐ ส 5.1     ป.2/1-ป.2/3                   

            มฐ ส 2.2   ป.2/1-ป.2/2                  มฐ ส 5.2     ป.2/1-ป.2/4