ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี3

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้พื้นฐานระดับชั้นม.2