ว16101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

สิริภัสสร สถาพรพิบูลย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ว16101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26430

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์         ศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตของมนุษย์  การทำงานและความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์ โดยศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบในการเรียน สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร  การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การศึกษาค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสงขลา การดูแลรักษาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือสอบถามจากผู้นำชุมชน

ผลจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิต ศึกษาในศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา การจำแนกและการแยกสาร  การเลือกใช้สารในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย  สถานะของสาร  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางเคมีของสาร  ผลการเปลี่ยนแปลงของสารที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า  การต่อวงจร  ตัวนำไฟฟ้า  ฉนวนไฟฟ้า  การต่อเซลล์ไฟฟ้าและหลอดไฟแบบอนุกรมและแบบขนาน  แม่เหล็กไฟฟ้า  การจำแนกประเภทของหิน  วัฏจักรหิน  ผลที่เกิดจากการธรณีพิบัติ  ปรากฏการณ์เกี่ยวกับโลก  ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์  ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและโครงงานวิทยาศาสตร์

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลการอภิปราย    การอธิบาย  การจำแนก   การเปรียบเทียบ   การทดลอง    เพื่อให้เกิดความสามารถด้านความรู้  ความคิด การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และการใช้ทักษะชีวิต

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง   ร่าเริง   มีจิตสาธารณะและค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1 ป.6/1 , ว 1.1 ป.6/2 , ว 1.1 ป.6/3

ว 2.1 ป.6/1 , ว 2.1 ป.6/2 , ว 2.1 ป.6/3

ว 2.2 ป.6/1 , ว 2.2 ป.6/2 , ว 2.2 ป.6/3 , ว 2.2 ป.6/4 , ว 2.2 ป.6/5

ว 3.1 ป.6/1 , ว 3.1 ป.6/2 , ว 3.1 ป.6/3 , ว 3.1ป.6/4 , ว 3.1 ป.6/5

ว 3.2 ป.6/1 , ว 3.2 ป.6/2 , ว 3.2 ป.6/3

ว 5.1 ป.6/1 , ว 5.1 ป.6/2 , ว 5.1 ป.6/3 , ว 5.1 ป.6/4 , ว 5.1 ป.6/5

ว 6.1 ป.6/1 , ว 6.1 ป.6/2 , ว 6.1 ป.6/3

ว 7.1 ป.6/1

ว 7.2 ป.6/1

ว  8.1 ป.6/1 , ว  8.1 ป.6/2 , ว  8.1 ป.6/3 , ว  8.1 ป.6/4 , ว  8.1 ป.6/5 , ว  8.1 ป.6/6 , ว  8.1 ป.6/7 ,

ว  8.1 ป.6/8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.