เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ว11102 วิชาวิทยาศาสตร์ ซั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            วิเคราะห์โครงสร้าง และการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท ความสัมพันธ์ของระบบมนุษย์ และสัตว์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก และภายในของมนุษย์     โครงสร้างทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์จากคณะแพทย์ มอ.หาดใหญ่เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ สารอาหาร ปริมาณสารอาหาร พลังงาน และสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ และวัย ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด ข้อมูลอัตราการเกิดปัญหาสารเสพติดในจังหวัดสงขลาจากศูนย์ ปปส. องค์ประกอบสมบัติของธาตุ และสารประกอบ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากธาตุที่พบในท้องถิ่นสงขลา   แยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น โครมาโทรกราฟี การเปลี่ยนแปลงสมบัติมวล และพลังงาน เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัยแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี  สารอันตรายที่พบในท้องถิ่นหาดใหญ่  หาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่ง หรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ อาศัยกระบวนการทาง