ง31101 วิชาคอวพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ผู้สอน

สุนทร ยี่สุ้น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง31101 วิชาคอวพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26432

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

            โดยนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ

            ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนองาน  มุ่งมั่นในการทำงาน กระตือรือร้น รักการทำงาน  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

 

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ง 3.1           ม.6/9 , ม.6/10 , ม.6/13


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.