เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ31101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            จับใจความสำคัญเรื่องที่ฟังและอ่าน วิเคราะห์ความ ตีความ ถ่ายโอน และสรุปความสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียง เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี เรื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์ / ข่าว ทั้งในท้องถิ่นและสังคมโลก โดยการพูดและเขียนบรรยาย พร้อมทั้งแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความคิดรวบยอด ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างทางภาษาที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้า หาข้อมูลความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเกม เพลง นิทาน ภาพยนตร์ บทบาทสมมติ ละครสั้น อาชีพต่าง ๆ รวมทั้งอาชีพในชุมชน วันสำคัญต่าง ๆ และวัฒนธรรม นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดกิจกรรม หรือนำเสนอ แนะนำ โดยใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

            โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ รู้จักสังเกต โยงความสัมพันธ์ หาความแตกต่างหรือลักษณะร่วม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักวางแผนการทำงาน เสนอและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่าเริง และมีเหตุผลในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 รหัสตัวชี้วัด

            มฐต 1.1    ม.6/3

            มฐต 1.1    ม.6/4

            มฐต 1.2    ม.6/5

            มฐต 1.3    ม.6/3

            มฐต 2.1    ม.6/3