ผู้สอน
สุทธิกานต์ ทิศสักบุรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ท21101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26435

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการฟัง  พูด อ่าน เขียนโดยฟังคำอธิบาย  เรื่องเล่า  นิทาน  ข่าว บทความ  พูดสนทนา  สรุปความ เล่าเรื่อง แสดงความคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง            

จับใจความสำคัญระบุเหตุและผล คำเปรียบเทียบ ตีความ ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้   ลักษณะของเสียงในภาษาไทย คัดลายมือ เขียนสื่อสาร เขียนบรรยาย  เรียงความ ข้อความ เขียนแสดงความคิดเห็น  จดหมาย วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม การสรุปความ ท่องจำ

โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์และสังเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ  การแสดงความคิดเห็น

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และเห็นคุณค่าของการอ่าน การเขียน  การค้นคว้า  มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ รักการทำงาน  มีมารยาทในการอ่าน  มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย  อนุรักษ์ความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1      ม.1/2, ม.1/4, ม.1/5

มฐ ท 2.1      ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม1/5, ม.1/6, ม.1/7

มฐ ท 3.1      ม.1/1, ม.1/6

มฐ ท 4.1      ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/5 , ม.1/6

มฐ ท 5.1      ม.1/2, ม.1/4, ม.1/5

รวม   18  ตัวชี้วัด