เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง. 11101 วิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาวิเคราะห์ วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง สังเกตการณ์ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวิธีการทำงาน  การแต่งกายประจำท้องถิ่น จาการสาธิต ทดลองปฏิบัติ และนำผลมาอภิปราย กำหนดเป็นแนวทางในการทำงาน ฝึกการทำงานโดยเน้นขั้นตอนกระบวนการและนิสัยการทำงาน สังเกตการณ์ปฏิบัติงานและผลงาน แล้วนำมาอภิปรายหาข้อบกพร่องและวิธีการแก้ไข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเบื้องต้น และการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ ศึกษาข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว บอกหน้าที่ บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการวาดภาพ การติดต่อสื่อสารและการใช้โปรแกรม Paint  ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

            โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  และกระบวนการคิดสร้างสรรค์

            เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานและนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความสามารถในการตัดสินใจ ด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย

 

 

รหัสตัวชี้วัด

          มฐ ง 1.1      ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

          มฐ ง 3.1      ป.1/1, ป.1/2