เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ 21101 วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

          รู้ เข้าใจ วิเคราะห์ความสำคัญวิธีดูแลระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตทางร่างกายกับเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม และมีทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน

          โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ และอภิปราย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ ปฏิบัติ สามารถในการสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง

          เห็นคุณค่าพฤติกรรมสุขภาพ มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีวินัย  ความซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนาตนเอง เจริญเติบโตสมวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี  มีบุคลิกภาพดี เลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้อง และเหมาะสมในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด 

มฐ.พ1.1 ม.1/1  มฐ.พ1.1 ม.1/2  มฐ.พ1.1 ม.1/3  มฐ.พ1.1 ม.1/4 

มฐ.พ2.1 ม.1/1 มฐ.พ2.1 ม.1/2