ผู้สอน
อจิรา กลิ่นดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พ22101 วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26440

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

          รู้ เข้าใจ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่มีปัจจัยส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศ และการวางตัวได้อย่างเหมาะสม

          โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การแก้ปัญหาและการอภิปรายเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติ สามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

          เห็นคุณค่าพฤติกรรมสุขภาพ มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีวินัย  ความซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนาตนเองเจริญเติบโตสมวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี  บุคลิกภาพดี เลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหมาะสมในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด 

มฐ.พ1.1 ม.2/1  มฐ.พ1.1 ม.2/2  มฐ.พ2.1 ม.2/1  มฐ.พ2.1 ม.2/2 มฐ.พ2.1 ม.2/3  มฐ.พ2.1 ม.2/4