เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค 15101 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                มีความรู้ ความเข้าใจ บอก อ่าน เขียน สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ เรียงลำดับ อธิบาย คิดวิเคราะห์ ระบุ ยกตัวอย่าง ตีความ เลือก แสดงวิธีทำ กระบวนการกลุ่ม สรุปและนำเสนอสื่อสาร พร้อมนำไปใช้ในเรื่องจำนวนนับ การบวกลบ คูณหารจำนวนนับ มุมและเส้นขนาน เศษส่วน การบวกลบคูณหารเศษส่วน ทศนิยม การบวกลบคูณทศนิยม รูปสี่เหลี่ยม รูปเรขาคณิตและปริมาตรทรงสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม บทประยุกต์ และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

                โดยการใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผล ใช้ภาษาสื่อสาร สื่อความหมายและนำเสนอ เชื่อมโยงความรู้ต่าง กับศาสตร์อื่นๆ อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ด้วยความขยันและรับผิดชอบ อย่างซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในกระบวนการเรียน พร้อมทั้งมีจิตใจดี รักและอุทิศตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


 รหัสตัวชี้วัด

                มฐ ค 1.1    ป.5/1 - ป.5/3

                มฐ ค 1.2    ป.5/1 - ป.5/3

                มฐ ค 1.3    ป.5/1

                มฐ ค 2.1     ป.5/1 - ป.5/5

                มฐ ค 2.2   ป.5/1

                มฐ ค 3.1     ป.5/1 - ป.5/3

                มฐ ค 3.2   ป.5/1 - ป.5/3

                มฐ ค 4.1   ป.5/1

                มฐ ค 5.1   ป.5/1 ป.5/2

                มฐ ค 5.2   ป.5/1

                มฐ ค 6.1   ป.5/1 - ป.5/6