เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง15101 วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้ เข้าใจ อธิบาย วางแผน เลือก ปฏิบัติ สำรวจ รวบรวม ระบุความแตกต่าง  นำไปใช้ ในการทำงาน ตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการจัดการตามระบบงานและระบบคน เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย ในเรื่อง การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว การจัดงานบ้านอย่างเป็นระบบ การซ่อมแซม ซัก ตาก รีด เก็บเสื้อผ้า การปลูกพืช การซ่อมแซมวัสดุเหลือใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุ เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การทำบัญชีครัวเรือน  การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว การค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างชิ้นงานอาชีพชุมชน

 

            โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ ทักษะการจัดการ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้  เพื่อให้ผู้เรียน ได้เกิดความคิดวิเคราะห์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ฝึกฝนการทำงาน แก้ปัญหาการทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมาย

 

            ด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด

          มฐ ง 1.1      ป.5/1-5/4

          มฐ ง 2.1      ป.5/1-5/5

          มฐ ง 3.1      ป.5/1-5/2

          มฐ ง 4.1      ป.5/1-5/2