ท12101 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ผู้สอน

ตองหทัย เกื้อก่อบุญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ท12101 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26449

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อแนะนำเมื่ออ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย เล่าเรื่องที่ฟังและดู ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำเมื่ออ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง บอกลักษณะคำคล้องจอง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ เขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กที่มีในท้องถิ่น

            โดยใช้กระบวนการเรียนภาษาได้แก่ ทำความเข้าใจสัญลักษณ์ สร้างความคิดรวบยอด สื่อความหมายความคิด พัฒนาความสามารถ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะทางภาษา

                เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ร่าเริง มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสำนึกรักภาษาไทย และมีค่านิยมที่ดีต่อภาษาไทย

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ท 1.1   ป.2/1-ป.2/8

            มฐ ท 2.1   ป.2/1-ป.2/4

            มฐ ท 3.1   ป.2/1-ป.2/7

            มฐ ท 4.1   ป.2/1-ป.2/5

            มฐ ท 5.1   ป.2/1-ป.2/3

            รวม  27  ตัวชี้วัด

 กลางภาค 1   ภาษาพาที  บทที่ 1-3

                    วรรณคดีลำนำ  บทที่ 1

ปลายภาค 1    ภาษาภาพี บทที่ 4-6

                    วรรณคดีลำนำ  บทที่ 2-3

กลางภาค 2   ภาษาพาที  บทที่ 7-9

                    วรรณคดีลำนำ  บทที่ 4

ปลายภาค 2    ภาษาภาพี บทที่ 10-12

                    วรรณคดีลำนำ  บทที่ 5-6ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.