เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ16101 วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้  เข้าใจ  อธิบาย  วิเคราะห์  ความสำคัญและการดูแลรักษาของระบบสืบพันธ์  ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ผลกระทบและพฤติกรรมที่เกิดจากการระบาดของโรคและแนวทางการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม  ผลกระทบ และสาเหตุจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคมหรือสิ่งเสพติด  ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นเกม  กีฬาไทย  กีฬาสากล  ทั้งประเภทบุคคลและทีม  การใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่นกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และนำความรู้และหลักการนำไปปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ  และเลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบด้วยวิธีการรุกและป้องกัน  ด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามชนิดกีฬาที่เล่น

            โดยการใช้กระบวนการความรู้  ความเข้าใจ  กระบวนการกลุ่ม  การปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้เกิดความคิด ในการแก้ปัญหาและใช้ทักษะชีวิต

            เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  และมีจิตสาธารณธารณะ นำไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือสังคมได้

 

รหัสวิชา

            มฐ พ.  1.1        ป.6/1    ป.6/2   

            มฐ พ.  2.1        ป.6/1    ป.6/2   

            มฐ พ.  3.1        ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3    ป.6/4    ป.6/5  

            มฐ พ.  3.2        ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3    ป.6/4    ป.6/5 

            มฐ พ.  4.1        ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3 

            มฐ พ.  5.1        ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3