เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค 23101 วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แบบบันทึกการจัดการทำคำอธิบายรายวิชา

รายวิชา   คณิตศาสตร์  (พื้นฐาน)                  รหัสวิชา   ค 33101                 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เวลา     60     ชั่วโมง          จำนวน   1.5   หน่วยกิต       ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  3                ภาคเรียนที่  1 / 2560

คำอธิบายรายวิชา

                รู้และเข้าใจ ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การหาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัด การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ การใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การอ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอื่นๆ

                โดยใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น

                เห็นคุณค่าของการนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักการทำงาน อุทิศตนช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ค  2.1             ม.3/1- ม.3/4

มฐ ค  2.2             ม.3/1

มฐ ค  3.1             ม.3/1

มฐ ค  3.2             ม.3/1

มฐ ค  4.2             ม.3/2 – ม.3/5

มฐ ค  6.1             ม.3/1- ม.3/5

รายวิชา       คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)            รหัสวิชา    ค 33201                     กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เวลา     60    ชั่วโมง        จำนวน   1.5   หน่วยกิต             ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  3                ภาคเรียนที่  2 / 2560

คำอธิบายรายวิชา

                รู้และเข้าใจการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ และประกอบการตัดสินใจ กำหนดประเด็น เขียนข้อคำถาม เก็บรวบรวมข้อมูล ตารางแจกแจงความถี่ ค่ากลางของข้อมูล อ่านและแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางข้อมูลทีเหมาะสม

                โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น

                เห็นคุณค่าของการนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักการทำงาน อุทิศตนช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ค  4.2             ม.3/1

มฐ ค  5.1             ม.3/1 – ม.3/3

มฐ ค  5.2             ม.3/1

มฐ ค  5.3             ม.3/1 ม.3/2

มฐ ค  6.1             ม.3/1 – ม.3/5