ปวช1ห้อง2

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการบัญชีเบื้องต้น1