เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ14101 วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้และเข้าใจ อธิบาย บอก ระบุ วิเคราะห์การเจริญเติบโต พัฒนาการของร่างกาย จิตใจตามวัย ความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อน สมาชิกที่ดีของครอบครัว การปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทย วิธีปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์ ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการบริโภค ความสำคัญของการใช้ยาให้ถูกวิธี ผลเสียของการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราที่มีผลต่อสุขภาพและการป้องกัน มีความกระตือรือร้นในการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสาน ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ การใช้อุปกรณ์ประกอบในการเล่นเกม การออกกำลังกาย การบริหารท่ามือเปล่า มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่น สามารถเลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหมาะสม รัก อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีบุคลิกภาพดีและสุขภาพจิตดี

            โดยใช้กระบวนความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ ในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และมีความสามารถในการตัดสินใจ

            เห็นคุณค่าของการปฏิบัติ ด้วยความร่าเริง  มุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  ในการดุแลรักษาสุขภาพด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ พ.  1.1         ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3

            มฐ พ.  2.1         ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3 

            มฐ พ.  3.1         ป.4/1  ป.4/2 ป.4/3  ป.4/4 

            มฐ พ.  3.2         ป.4/1  ป.4/2

            มฐ พ.  4.1         ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4 

            มฐ พ.  5.1         ป.4/1  ป.4/2   ป.4/3