เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ31101 วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            วิเคราะห์วางแผนกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูกและระบบกล้ามเนื้อ ดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัวและอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในชุมชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางกลไกและทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ ปฏิบัติตามกฎ กติกาและมารยาทในการดู การแข่งขันกีฬาด้วยความชื่นชมในคุณค่าของกีฬา

            โดยใช้กระบวนความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะการนำไปใช้ปฏิบัติความสามารถในการสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิตในชีวิตประจำวัน

            เห็นคุณค่าของระบบต่างๆ ในร่างกายว่ามีความสำคัญอย่างไร และปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีการวางตัวที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้

 

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ พ.  1.1         ม.4/1  ม.4/2 

            มฐ พ.  2.1         ม.4/1  ม.4/4