เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง23101 วิชา การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ค้นคว้า รวบรวม สนทนา อภิปราย สรุป นำเสนอ ทดลอง วางแผน ปฏิบัติ  ประเมินผลขั้นตอนในการทำงาน เกี่ยวกับการซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้า ที่ต้องดูแลอย่างประณีต การเตรียมการประกอบอาหารประเภทสำรับ หรืออาหารท้องถิ่น ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น  และการติดตั้ง การประกอบผลิตภัณฑ์

            โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน และทักษะการจัดการ

            เพื่อให้มีความซื่อสัตย์  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ง 1.1           ม.3/1 – ม.3/3