เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค22101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            มีความรู้  ความเข้าใจ  บอก  อ่าน  เขียน  เปรียบเทียบ  อธิบาย  คิดคำนวณ  ยกตัวอย่าง   เลือก   คาดคะเน  เชื่อมโยง  แก้ปัญหา  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   สรุป  และนำไปใช้ในเรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  การวัด  แผนภูมิรูปวงกลม   การแปลงทางเรขาคณิต  และความเท่ากันทุกประการ

            โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ใช้ความรู้  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ให้เหตุผล  ตัดสินใจ  อย่างถูกต้องเหมาะสม  มีความคิดสร้างสรรค์  และใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  ในการสื่อสาร  สื่อความหมาย  นำเสนอ  เชื่อมโยงความรู้หลักการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้

            เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  รวมทั้งมีความสามารถในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์  มีวินัย  เลือก  ตัดสินใจ  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีทักษะ  กระบวนการเรียนรู้  ความคิดสร้างสรรค์  ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่น  รับผิดชอบ  ขยัน  ตั้งใจ  มีส่วนร่วมในกิจกรรม  และช่วยเหลือแบ่งปันความรู้  ให้แก่ผู้อื่นได้ตามศักยภาพของตน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

 

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ค  1.1           ม.2/4

มฐ ค  2.1           ม.2/1,   ม.2/2 , ม.2/3

มฐ ค  2.2           ม.2/1

มฐ ค  3.2           ม.2/1, ม.2/3 , ม.2/4

มฐ ค  4.2           ม.2/2

มฐ ค  5.1           ม.2/1

มฐ ค  5.2           ม.2/1

มฐ ค  6.1           ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3, ม.2/4 , ม.2/5 ,ม.2/6