เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกปีที่4/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยุพิน วุ่นดี

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายรายวิชา

                มีความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเกต อ่าน เขียน จำแนก เปรียบเทียบ เรียงลำดับ อธิบาย คาดคะเน รวบรวมข้อมูล เชื่อมโยงความสัมพันธ์ แก้ปัญหา นำเสนอ และนำไปใช้ ในเรื่องจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และศูนย์ เศษส่วน ทศนิยม 1 ตำแหน่ง เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง มุม รูปเรขาคณิต แบบรูป และความสัมพันธ์ การวัดความยาว การชั่ง การตวง  การบวกลบ การคูณ การหาร และการบวกลบคูณหารระคน โจทย์ปัญหา และโจทย์ ปัญหาระคน เงิน และการบันทึกรายรับรายจ่าย พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เวลา ข้อมูล และความน่าจะเป็นเบื้องต้น

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณในการเลือก การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล กำหนดขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม มีทักษะในการคิดคำนวณ มีความสามารถในการใช้ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น เลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

มีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความขยัน รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีวินัย ซื่อสัตย์ รอบคอบ มีวิจารณญาณในการคิด การติดสิน และการเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ตระหนักถึงความสำคัญในการ รัก อุทิศตน ช่วยเหลือสังคม

 

รหัสตัวชี้วัด

                มฐ ค 1.1     ป.4/1 , ป.4/2

                มฐ ค 1.2     ป.4/1 , ป.4/2,ป.4/3

                มฐ ค 2.1     ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4

                มฐ ค 2.2     ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3

                มฐ ค 3.1     ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4,ป.4/5

                มฐ ค 3.2     ป.4/1

                มฐ ค 4.1     ป.4/1,ป.4/2

                มฐ ค 5.1     ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3

                มฐ ค 6.1     ป.4/1 , ป.4/2,ป.4/3 ,ป.4/4, ป.4/5,ป.4/6