เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส 12101 วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

     อธิบาย สังเกต เข้าใจ เปรียบเทียบ หรือสรุปความสำคัญ   ประวัติศาสนา  หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ   โดยใช้ทักษะกระบวนการความรู้ ความเข้าใจและมีวิจารณญาณในการใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และตัดสินใจที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รัก อุทิศตนช่วยเหลือสังคม รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง เลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหมาะสม

 

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ส 1.1   ป.2/1-ป.2/7                                     

            มฐ ส 1.2   ป.2/1-ป.2/2                  

เนื้อหาประกอบการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 

หน่วยที่ 1 พุทธประวัติและศาสนาที่สำคัญ     

หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก

ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยที่ 3 จิตสงบ  พบความสุข     

หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข