ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาป๊ที่ 6/1
ผู้สอน

สุคนธ์ วัชระ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาป๊ที่ 6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26475

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            มีความรู้ ความเข้าใจ บอก อ่าน เขียน สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ เรียงลำดับ อธิบาย คิดวิเคราะห์ คาดคะเน เลือก แสดงวิธีทำ กระบวนการกลุ่ม สรุปและนำเสนอสื่อ พร้อมนำไปใช้ในเรื่องต่อไปนี้ จำนวนและตัวเลข สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ ทศนิยม เศษส่วน ทิศ มุมและเส้นขนาน รูปเรขาคณิต และปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม บทประยุกต์ แผนภูมิแท่งความน่าจะเป็น

            โดยการใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผล ใช้ภาษาสื่อสาร สื่อความหมายและนำเสนอ เชื่อมโยงความรู้ต่าง กับศาสตร์อื่นๆ อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

            มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการทำงาน ด้วยความขยัน มีวินัย และรับผิดชอบ อย่างซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในกระบวนการเรียน พร้อมทั้งมีจิตใจดี รักและอุทิศตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ค 1.1    ป.6/1-ป.6/3

            มฐ ค 1.2    ป.6/1-ป.6/2

            มฐ ค 1.3    ป.6/1-ป.6/2

            มฐ ค 1.4    ป.6/1-ป.6/2

            มฐ ค 2.1    ป.6/1-ป.6/3

            มฐ ค 2.2   ป.6/1-ป.6/3

            มฐ ค 3.1    ป.6/1-ป.6/3

            มฐ ค 3.2    ป.6/1-ป.6/2

            มฐ ค 4.1   ป.6/1

            มฐ ค 4.2   ป.6/1

            มฐ ค 5.1    ป.6/1-ป.6/2

            มฐ ค 5.2    ป.6/1

            มฐ ค 6.1    ป.6/1-ป.6/6

           

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.