เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง. 14101 วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้ เข้าใจ บอก อธิบาย วางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผลและปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน ในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน มารยาทในการปฏิบัติตนร่วมกับผู้อื่น การใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว อาชีพสุจริตในท้องถิ่น อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมกราฟิกขั้นสามารถนำเสนองานบนวิถีชีวิตในท้องถิ่น

 

            โดยการใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดวิเคราะห์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ฝึกฝนการทำงาน แก้ปัญหาในการทำงาน ทำงานบรรลุเป้าหมาย

 

            ด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด

          มฐ ง  1.1     ป.4/1-4/4

          มฐ ง  3.1     ป.4/1-4/5

          มฐ ง  4.1     ป.4/1