ง 15101 วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ผู้สอน

Sudarat Choothip

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง 15101 วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26477

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้ เข้าใจ อธิบาย วางแผน เลือก ปฏิบัติ สำรวจ รวบรวม ระบุความแตกต่าง  นำไปใช้ ในการทำงาน ตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการจัดการตามระบบงานและระบบคน เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย ในเรื่อง การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว การจัดงานบ้านอย่างเป็นระบบ การซ่อมแซม ซัก ตาก รีด เก็บเสื้อผ้า การปลูกพืช การซ่อมแซมวัสดุเหลือใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุ เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การทำบัญชีครัวเรือน  การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว การค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างชิ้นงานอาชีพชุมชน

 

            โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ ทักษะการจัดการ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้  เพื่อให้ผู้เรียน ได้เกิดความคิดวิเคราะห์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ฝึกฝนการทำงาน แก้ปัญหาการทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมาย

 

            ด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด

          มฐ ง 1.1      ป.5/1-5/4

          มฐ ง 2.1      ป.5/1-5/5

          มฐ ง 3.1      ป.5/1-5/2

          มฐ ง 4.1      ป.5/1-5/2

 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.