เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง16101 วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

               รู้ เข้าใจ ค้นคว้า รวบรวม อธิบาย อภิปราย วางแผน ปฏิบัติ เลือก ตัดสินใจ นำไปใช้ ประเมิน เกี่ยวกับการประกอบอาหารประจำท้องถิ่นของตนเอง การติดตั้งประกอบของใช้ในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว และผู้อื่น การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ปลูกผักสวนครัว การบันทึกรายรับ – รายจ่าย การจัดเก็บเอกสารการเงิน ส่วนประกอบของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน เลือกวิธีการออกแบบโดย ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิดก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทำให้เกิดกระบวนการในการทำงาน นำความรู้ และทักษะในการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบเอกสาร แฟ้มสะสมงาน บันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม โดยเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ หรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันหรือท้องถิ่น

 

               โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้  ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

               เห็นคุณค่าของทำงานด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด

 

          มฐ ง 1.1      ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

          มฐ ง 2.1      ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

          มฐ ง 3.1      ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5

          มฐ ง 4.1      ป.6/1, ป.6/2