เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน


คำอธิบายรายวิชา

            มีความรู้ความเข้าใจ บอก ฝึก อ่าน เขียน เปรียบเทียบ จำแนก เลือก เรียงลำดับ อธิบาย คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เชื่อมโยง รวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอ และการนำไปใช้ในเรื่อง จำนวนและตัวเลข การบวกลบจำนวน การวัดความยาว การนับเพิ่มและการคูณ การนับลด และการหาร การชั่ง การตวง รูปเรขาคณิต เวลา เงิน และโจทย์ปัญหาระคน

            โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทักษะเทคโนโลยี ตรวจสอบคำตอบสมเหตุสมผล ตัดสินใจสรุปผล โดยใช้ภาษาสื่อความหมาย การนำเสนอ เชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์อื่นๆ อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

            มุ่งมั่นในการทำงานด้วยความขยัน และรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์ สุจริตใฝ่เรียนรู้ เลือกตัดสินใจ ด้วยความถูกต้อง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รักการทำงาน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ รัก อุทิศตน ช่วยเหลือสังคม

 

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ค 1.1           ป.2/1 ป.2/2

            มฐ ค 1.2           ป.2/1 ป.2/2

            มฐ ค 2.1           ป.2/1 - ป.2/6

            มฐ ค 2.2                       ป.2/1

            มฐ ค 3.1           ป.2/1 – ป.2/3

            มฐ ค 3.2           ป.2/1

            มฐ ค 4.1                       ป.2/1 ป.2/2

            มฐ ค 6.1           ป.2/1 - ป.2/6