เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส 016 คำสอน ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

srisuda sutthiratanakorn

รร.ธิดานุเคราะห์

คำอธิบายรายวิชา

            วิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพและลักษณะของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ อธิบายการก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาเหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

            โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก วิเคราะห์และนำเสนอ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

            รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ส 5.1   ม.3/1-ม.3/2

            มฐ ส 5.2   ม.3/1-ม.3/4