เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ 33101 วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                วิเคราะห์วางแผนกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ ดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัวและอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในชุมชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน           โดยใช้กระบวนความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะการนำไปใช้ปฏิบัติความสามารถในการสื่อสาร เทคโนโลยี การคิดและการใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวัน

                เห็นคุณค่าพฤติกรรมที่เหมาะสมมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รหัสตัวชี้วัด

                มฐ พ.  1.1            ม.6/1  ม.6/2 

                มฐ พ.  2.1            ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3