เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ท22101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ระบุข้อสังเกตของการชวนเชื่อ การโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือบทความหรือคำประพันธ์อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิด ที่ได้จากการอ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน หลักการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด หลักการเขียนบรรยายและพรรณนา หลักการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า การย่อความจากเรื่องที่อ่าน หลักการสร้างคำในภาษาไทย หลักการใช้คำราชศัพท์และคำสุภาพ ท่องจำบทอาขยานและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ สรุปความรู้ข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

                โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนวิเคราะห์ การวิจารณ์และประเมินค่านำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนัก ความสามารถในการคิดการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

                เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย อนุรักษ์ความเป็นไทยและภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

 

รหัสตัวชี้วัด

                มฐ ท 1.1     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8

                มฐ ท 2.1     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4, ม.2/5

                มฐ ท 3.1     ม.2/2, ม.2/3

                มฐ ท 4.1     ม.2/1, ม.2/4

                มฐ ท 5.1     ม.2/3, ม.2/4 ม.2/5

                                รวม 17 ตัวชี้วัด