เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ท15101 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            มีความรู้ความเข้าใจการอ่านออกเสียง บอกความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองที่มีพยัญชนะควบกล้ำ อักษรนำ ตัวการันต์ อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน มาตราตัวสะกด คำไวพจน์ คำที่มี ร,ล เป็นพยัญชนะต้น คำที่ประไม่ประวิสรรชนีย์ คำที่ใช้ “รร”  คำที่มีตัวฤ,ฑ  คำบรร บัน คำพ้อง ข้อความที่เป็นการบรรยาย และพรรณนา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย อ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ อ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากการอ่านสื่อต่าง ๆ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิดเพื่อนำไปพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความจากสื่อต่าง ๆ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง และญาติ เขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน ตั้งคำถาม ตอบคำถาม พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น พูดรายงาน วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง การดู การสนทนาอย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดของคำ จำแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้คำราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง ใช้สำนวน สุภาษิต คำพังเพยได้ถูกต้อง อธิบาย สรุปความรู้ และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี และวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

            โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน อธิบาย ความรู้ความเข้าใจ การเรียนภาษา จับใจความ คิดวิเคราะห์ อภิปราย ปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา

            เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต ร่าเริง มีวินัย และรักความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ท 1.1   ป.5/1-ป.5/8

            มฐ ท 2.1   ป.5/1-ป.5/9

            มฐ ท 3.1   ป.5/1-ป.5/5

            มฐ ท 4.1   ป.5/1-ป.5/7

            มฐ ท 5.1   ป.5/1-ป.5/4