เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ท. 1101วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติ หลักธรรมทางศาสนา การบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน ศาสนพิธีและวันสำคัญทางศาสนา การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน ประชาธิปไตยในครอบครัว การใช้สินค้า การออมเงินและบริการ ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน รู้เข้าใจการปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ การสร้างค่านิยม การสร้างเจตคติ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะชีวิตที่ดีในการปฏิบัติตน สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เห็นคุณค่าและมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ร่าเริง และอยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ส 1.1   ป.1/1-ป.1/4                  มฐ ส 3.1     ป.1/1-ป.1/3                   

            มฐ ส 1.2   ป.1/1-ป.1/3                  มฐ ส 3.2     ป.1/1                             

            มฐ ส 2.1   ป.1/1-ป.1/2                  มฐ ส 5.1     ป.1/1-ป.1/5

            มฐ ส 2.2   ป.1/1-ป.1/3                  มฐ ส 5.2     ป.1/1-ป.1/3