ค33101 วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ผู้สอน

ธีรัตม์ ปิยอนันต์กุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ค33101 วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26491

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบบันทึกการจัดทำการอธิบายรายวิชา

 

รายวิชา       คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)               รหัสวิชา    ค 33101       กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เวลา     40     ชั่วโมง         จำนวน   1.0   หน่วยกิต              ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  6               ภาคเรียนที่  1 / 2560

 

คำอธิบายรายวิชา

                มีความรู้ความเข้าใจ คิดรวบยอด คิดคำนวณ เชื่อมโยง สื่อความหมาย นำไปใช้ ปฏิบัติ แก้ปัญหา ให้เหตุผลในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

                โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

                เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ เลือกตัดสินใจอย่างถูกต้องมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการ รักการทำงาน ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ค  5.1             ม.6/1, ม.6/2 , ม.6/3

มฐ ค  5.2             ม.6/1, ม.6/2

มฐ ค  5.3             ม.6/1, ม.6/2 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.